حلوا ارده سنتی

حلواارده سنتی ب شرط
تولیدشده ازمخلوط کنجدوشیره انگور
باطبع گرم مخصوص فصول سرد
رفع کم خونی،درمان تضمینی دردمفاصل واستخوان،پیشنهادبه دانش اموزان ودانشجویان بخاطرتقویت هوش ومغز
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است