تدریس موسیقی

آموزش ویلن(کلاسیک،پاپ),سه تار،آواز(پاپ،سنتی)،تئوری موسیقی وسلفژ
تلفن تماس: 09037258406 شیدا ملک زاده(مدرس ویلن)،09195370918 علی سلجوقی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است