تدریس موسیقی

آموزش ویلن(کلاسیک،پاپ),سه تار،آواز(پاپ،سنتی)،تئوری موسیقی وسلفژ
تلفن تماس: شیدا ملک زاده(مدرس ویلن)،علی سلجوقی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها