سرایدار و نگهبان

به فردی معتمد و کوشابرای امور نظافت و نگهبانی ۲۴ ساعته یک مجتمع مسکونی نیازمندیم.
یک واحد مسکونی و امکانات رفاهی به همراه حقوق در اختیار قرار میگیرد
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها