تخریب و خرید ضایعات ساختمانی

تخریب و خرید ضایعات آهن آلات و فلزات رنگی ساختمانی و صنعتی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها