دکتر علی پهلوان

...کلیه خدمات پزشک داخلی، جراحیهای کوچک ،درمان بیماری های پوستی و خال برداری،تزریقات و
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست