تدریس سازهای کوبه ای ( تنبک ، دف ، کوزه ، کاخن )


آموزش ساز های کوبه ای به صورت خصوصی و گروهی ( مکتب خانه ای ) ، که هفته ای یک جلسه برگزار میگردد.
در تهران و پردیس
برای ساز دف آموزش دف نوازی خانقاهی هم صورت میپذیرد .
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست