تدریس سازهای کوبه ای ( تنبک ، دف ، کوزه ، کاخن )

آموزش ساز های کوبه ای به صورت خصوصی و گروهی ( مکتب خانه ای ) ، که هفته ای یک جلسه برگزار میگردد.
در تهران و پردیس
برای ساز دف آموزش دف نوازی خانقاهی هم صورت میپذیرد .
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها