آموزش یوگا

آموزش یوگا برای بانوان در همه سطوح، توسط مربی با سابقه دارای مدرک رسمی از سازمان تربیت بدنی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است