رهن و اجاره آپارتمان در فاز ۱۱

زون۴ طراوت ۸ طبقه دهم
با تمامی امکانات
قابل تبدیل
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است