قابل توجه آموزشگاههای مراقبت زیبایی

دارنده کارت مدیریت و مربی هستم،
چنانچه مؤسسین آموزشگاه ها به مربی در زمینه تدریس کوپ نیازمند هستند و یا به کارت مدیریت، با این شماره ها میتوانند تماس بگیرند:

09122157303_76299712 (کریمی)
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها