آموزش سلفژ و موسیقی

تدریس خصوصی گیتار و سلفژ مخصوص بانوان و کودکان
در طی دوره، هفته ایی یک جلسه ورکشاپ گروهی برگزار می شود که تلفیقی از موسیقی و نقاشی است.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها