ترجمه متون انگلیسی به فارسی توسط خانم کریمی

ترجمه متون عمومی، تجاری اداری، اجتماعی، روانشناسی و رمان، پروژه های دانشجویی، تماس ، زمانبندی برای پروژه های دانشجویی یک ماه میباشد
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها