تدریس خصوصی نمایشنامه نویسی،داستان و فیلمنامه نویس

کارشناس ارشد ادبیات نمایشی.رزومه کامل در سایت ایران تاتر
جلسه دو ساعته،هر جلسه پنجاه هزار تومان
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها