تدریس خصوصی نمایشنامه نویسی،داستان و فیلمنامه نویس

کارشناس ارشد ادبیات نمایشی.رزومه کامل در سایت ایران تاتر
جلسه دو ساعته،هر جلسه پنجاه هزار تومان
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها