ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺭﻳﺎﺿﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚ

ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺭﻳﺎﺿﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ , ﺗﻮﺳﻄ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ اﺭﺷﺪ ﻓﺎﺭﻍ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻠﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﺗﻠﻔﻦ :
76294891
09121390217
ﺭﺿﺎ ﻫﻤﺮاﻩ
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است