کار در محیط زنانه

تعدادی خانم با استعداد در زمینه هنری(خیاطی-مونتاژ و ساخت کلسر و ...) در محیط کاملا" زنانه نیازمندیم.
ترجیحا" ساکن پردیس.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها