تدریس سنتور

آموزش سنتور به روش نت خوانی توسط استاد صدهزاری با سابقه درخشان
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است