آگهی های سایر گروه ها انتقال دانشجو ، کارمند در پردیس جاجرود بومهن رودهن