سیلو

سیلو ۸۲
فنی سالم
دچار رنگ پریدگی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است