میلگرد

دو بندیل میلگرد ۱۰ آجدار ۶ متری بفروش میرسد.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

میلگرد