استخدام نگهبان ساختمان درحال ساخت

به یک نفرجوان یامیانسال جهت نگهبانی ۲۴ ساعته ازساختمان درحال ساخت درپردیس فاز 2 نیازداریم.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است