تجزیه و تحلیل آماری

انجام تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزارهای ایموس، pls, spss
با کیفیت و کمترین زمان
بدون هزینه اصلاحات

تدریس نرم افزار spss در آموزشگاه
به صورت تک نفره و گروهی
توسط دکترای جامعه شناسی
با کمترین قیمت
در ده جلسه ۲ ساعته

آموزش پرپوزال نویسی، مقاله نویسی نیز برگزار خواهد شد
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است