کارگر ساده

یک شرکت در راستای تکمیل کادر خود به نیرو ی زیر نیازمند است:
1_یک کارگر ساده آقا
تلفن:76267022
همراه:09035559383
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها