منشی با روابط عمومی بالا

منشی با روابط عمومی بالا مسلط به word و excel .فعال
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها