پرنده فروشي

يك عدد طوطي عروس هلندي نر لوتينو سخن گو يك ساله به همراه قفس پايه دار به فروش ميرسد.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

طوطي

عروس هلندي