پردیس مسکن مهر

پردیس مسکن مهر
فروش واحدهای مسکن مهر پردیس در قالب واحدهای تکمیل و اماده تحویل ٨۶ متری در برجهای ۱۴ طبقه بصورت اولویت بندی شده برای تحویل همچنین خرید امتیاز و قرارداد واحدهای فاز ۱۱
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوست