دستگاه تصفيه آب

دستگاه تصفيه آب
با توجه به سختي اب و كلر موجود در اب شهر پرديس
يكبار براي هميشه اين مشكل را حل كنيد
با استفاده از دستگاه هاي ١ تا ٦ مرحله اي
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوست